Lỗi thẻ foodcourt không bị trừ tiền mà vẫn ra bill

select * from TrxTransaction where TransactionId='GC0000011492'

select * from TrxTransactionStatus where TransactionKey='ff91adeb-9220-44b9-bd0f-b17f22cda363'

 

--update TrxTransactionStatus set BalanceAmount=SaleAmount where TransactionKey='ff91adeb-9220-44b9-bd0f-b17f22cda363'

 

sau đó tìm lại transaction > payment > gift Card > food card > nhập số thẻ